Regulamin

 

Regulamin rezerwacji, zasady pobytu i przetwarzania danych osobowych w Kurorcie Stara Wędzarnia

 

§1 DEFINICJE

Usługodawca – Kurort Stara Wędzarnia  sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nadwiślańskiej 79, 80-680 Gdańsk, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego administrowanego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego pod numerem KRS: 0001017122, NIP: 5833470382, REGON: 524370820.

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług Usługodawcy. Usługobiorca może być jednocześnie Gościem.

Gość – osoba korzystająca z usług hotelowych lub usług dodatkowych w Kurorcie Stara Wędzarnia. Osoba ta może być jednocześnie Usługobiorcą.

Obiekt – Kurort Stara Wędzarnia z siedzibą przy ul. Nadwiślańskiej 79, 80-680 Gdańsk, tel. + 48585733322 email: recepcja@starawedzarnia.pl, zarządzany przez Usługodawcę.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Operator Systemu Rezerwacji – Hotres Sp. z o.o. ul. Osiedla Robotnicze 10/4, 58-500 Jelenia Góra, KRS: 0000947675, NIP: 6112816201, REGON: 521049081.

Potwierdzenie Rezerwacji – dokument w wersji elektronicznej przesyłany Usługobiorcy przez Usługodawcę na wskazany przez niego adres e-mail, określający szczegółowe warunki rezerwacji, w tym: dane o długości pobytu, wysokości należności za rezerwowany pobyt oraz ewentualnie określający termin wpłaty zadatku.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji, zasad pobytu, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzania dokonania rezerwacji oraz reklamacji w Obiekcie. Można się z nim zapoznać na stronie internetowej Obiektu.
 2. Umowa rezerwacji może być zawierana bezpośrednio z Usługodawcą lub poprzez Operatora Systemu Rezerwacji działającego w imieniu i na rzecz Usługodawcy. Dokonanie rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Akceptacja warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oznacza, iż Usługobiorca zapoznał się z Regulaminem rezerwacji, rozumie jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki wybranej oferty i odbywa się poprzez:
  1. zaznaczenie opcji „Akceptuję Regulamin rezerwacji ” w systemie Operatora Systemu Rezerwacji. Brak takiej akceptacji spowoduje brak możliwości dokonania rezerwacji on-line.
  2. dokonanie rezerwacji poprzez pozostałe kanały kontaktu z Obiektem wskazane w § 3 ust 1.

§3 REZERWACJA

 1. Rezerwacji można dokonać:
  1. on-line – za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca,
  2. poprzez przesłanie zamówienia rezerwacyjnego w formie elektronicznej – za pośrednictwem e-mail lub formularza zapytania,
  3. telefonicznie.
 2. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą jej opłacenia zgodnie z warunkami oferty przygotowanej przez Obiekt. Czas realizacji rezerwacji  jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności
 3. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się dokonanie rezerwacji bez wpłaty zadatku, na zasadach uzgodnionych z Usługodawcą.
 4. Usługodawca prześle Potwierdzenie Rezerwacji na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail, określające warunki rezerwacji, w tym wysokość wymaganego zadatku tytułem pobytu w Obiekcie.
 5. Ceny przedstawione w Systemie teleinformatycznym zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty. Jeśli oferta obejmuje śniadanie lub inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji. Za usługi nieobjęte ofertą należność musi zostać uregulowana przez Gościa w Obiekcie.
 6. W przypadku płatności przelewem wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Usługobiorca.
 7. Podmiotem świadczącym usługę płatności on-line w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A. Dostępne formy płatności kartami  płatniczymi:* Visa, * Visa Electron,* Mastercard, * MasterCard Electronic, * Maestro.
 8. Usługodawca ma prawo do wykonania usługi o podobnym standardzie w terminie określonym w rezerwacji, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa.

§4 ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

 1. W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z Obiektem.
 2. Koszt anulowania lub zmiany rezerwacji jest determinowany przez warunki oferty, zgodnie z którą dokonywana została rezerwacja.
 3. W przypadku rezerwacji z zadatkiem niestawienie się Gościa do godziny 8:00 rano dnia następnego po dniu planowanego przyjazdu jest równoznaczne z anulowaniem pobytu, o ile nie ustalono inaczej.
 4. Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Usługobiorcy przysługuje zwrot środków, nastąpi to w sposób odpowiadający dokonanej płatności w terminie 7 dni. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§5 ZASADY POBYTU

 1. Gość jest zobowiązany do opłacenia pozostałej należności za pobyt w dniu przyjazdu, zgodnie z warunkami oferty z Potwierdzenia Rezerwacji.
 2. W przypadku wyjazdu przed upływem rezerwowanego terminu, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, pobrana należność za pobyt nie podlega zwrotowi.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 a kończy o godz. 12:00. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 7:00.
 4. Osoby odwiedzające Gościa mogą przebywać na terenie Obiektu od godz. 8:00 do godz. 21:00.
 5. W całym Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 złotych.
 6. Ze względów bezpieczeństwa przy opuszczaniu pokoju należy zawsze zamykać okna oraz drzwi.
 7. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Kurortu Stara Wędzarnia, powstałych z jego winy lub winy osób go odwiedzających.
 9. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu ewentualnej szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 10. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska dla osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych do kosztu pobytu doliczana jest opłata miejscowa.

§6 WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY

 1. Wszelkie warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług hotelowych przez Usługodawcę określone są wyczerpująco w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

§7 DANE OSOBOWE

 1. Poprzez dokonanie przez Usługobiorcę rezerwacji, Usługobiorca i/lub Gość wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Operatora Systemu Rezerwacji oraz innych Systemach teleinformatycznych.
 2. Przedmiotowe dane będą przetwarzane wyłącznie w celu pełnej realizacji rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.
 3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.), Usługobiorca i/lub Gość mają prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Usługodawca powierza Operatorowi Systemu Rezerwacji oraz operatorom innych Systemów teleinformatycznych.

§8 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu w Obiekcie powinny być kierowane do Obiektu na adres e-mail: recepcja@starawedzarnia.pl
 2. Reklamację można wnieść w terminie do 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.

Dziękujemy za  przestrzeganie  regulaminu.

 

Polityka prywatności i plików cookies

 

I. Informacje ogólne
1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://www.starawedzarnia.pl/
2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Kurort Stara Wędzarnia sp. z o.o. ul. Nadwiślańska 79, 80-680 Gdańsk
3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: recepcja@starawedzarnia.pl
4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
– Prowadzenie newslettera
– Obsługa zapytań przez formularz
– Realizacja zamówionych usług
– Prezentacja oferty lub informacji
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
– Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
– Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

II. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
5. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

III. Hosting
1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberfolks.pl
2. Dane rejestrowe firmy hostingowej: cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000685595, REGON 367731587, NIP 7792467259, kapitał zakładowy 283.600,00 złotych w całości wpłacony.
3. Pod adresem https://cyberfolks.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.
4. Firma hostingowa:
– stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
– stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
– stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
– stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
– stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
– stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
– powołała Inspektora Ochrony Danych.
5. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
– zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
– czas nadejścia zapytania,
– czas wysłania odpowiedzi,
– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
– informacje o przeglądarce użytkownika,
– informacje o adresie IP,
– informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
– informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

IV. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
– firma hostingowa na zasadzie powierzenia
– upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
– firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
– dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
– ich sprostowania,
– usunięcia,
– ograniczenia przetwarzania,
– oraz przenoszenia danych.
4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

V. Informacje w formularzach
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

VI. Logi Administratora
1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

VII. Istotne techniki marketingowe
1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

VIII. Informacja o plikach cookies
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
– utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
– realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

IX. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
– Edge
– Internet Explorer
– Chrome
– Safari
– Firefox
– Opera
3. Urządzenia mobilne:
– Android
– Safari (iOS)
– Windows Phone.

RECEPCJA
RECEPCJA
REZERWUJ
REZERWUJ
DOJAZD
DOJAZD